Виховна робота

    “Ми виховуємо учня не як носія знань, а як людину, яка має жити в суспільстві і приносити йому користь”.
В. О. Сухомлинський

Виховання – це творчість, це найвища коштовність, про яку повинні дбати і батьки, і педагоги. Віки та епохи люди ламали голови над таємницями становлення особистості, дивом зростання паростків “Я” під нестерпною спекою впливів, моделей, чітко визначених шляхів виховання та способів становлення. У свій час Гельвецій, маючи на увазі величезну роль виховання в процесі становлення особистості, відзначав, що люди не народжуються, а стають тими ким вони є. Думки людей різних часів говорять про одне й і те ж, а саме:
 про вміння жити разом;
 вміння вчитися;
 вміння діяти;
 вміння жити взагалі.
Ми повинні виховувати людину, здатну створити своє власне життя, здатну до самовизначення. Учні, які раніше озброювались лише системою знань, умінь і навичок, нині повинні бути підготовлені до життєдіяльності, здатні активно і творчо працювати, діяти, саморозвиватися та вдосконалюватися інтелектуально, морально і фізично.
Сучасна школа повинна намагатися якомога більше готувати випускника школи для сучасного життя та діяльності. Життєві компетентності повинні давати можливість випускнику сміливо зустрітися з дійсністю, зайняти своє місце в житті, бути успішним.
Тому наша мета виховання: формування духовно багатої, фізично розвиненої, творчо мислячої, конкуркнтноспроможної особистості – патріота України з активною громадянською позицією, яка має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації.
Основні завдання:
1. Реалізація діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах.
2. Формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя з високою національною свідомістю.
Шляхи реалізації:
1. Наскрізний процес виховання, що базується на ціннісному підході;
2. Виховання відповідального ставлення до навчання та до праці і підготовки до свідомого вибору професії.
Зміст виховання складає систему загальнокультурних і національних цінностей та сукупність соціально-значущих якостей особистості, що характеризують її ціннісне ставлення (Програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки):
до суспільства і держави;
до історичних, культурних та духовних надбань рідного краю;
до сім’ї, родини, людей;
до природи;
до мистецтва;
до праці;
до себе.